Каталог изданий


Возврат к списку


Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Экалагічны профіль : вучэб. дапам. / М. М. Круаталевіч [і інш.] ; пад рэд. М. М. Круталевіча. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2020. – 283 с.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Экалагічны профіль : вучэб. дапам. / М. М. Круаталевіч [і інш.] ; пад рэд. М. М. Круталевіча. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2020. – 283 с.

23 Июля 2020

Предисловие: просмотреть

Оглавление книги: просмотреть

Цена: 27,42 белорусских рублей

Описание:

Вучэбны дапаможнік змяшчае матэрыял для практычных заняткаў па беларускай прафесійнай лексіцы экалагічнага профілю спецыяльнасцей вышэйшай адукацыі. У дапаможніку разглядаюцца тэарэтычныя пытанні аб месцы беларускай мовы ў сiстэме агульначалавечых i нацыянальных
каштоўнасцей, яе лексічнай сістэме, функцыянаванні ва ўмовах бiлiнгвiзму, граматычных асаблівасцях, функцыянальных стылях і культуры прафесійнага маўлення.

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі, выкладчыкам,
навукоўцам і іншым спецыялістам устаноў і арганізацый эколагамедыцынскага профілю.

Выданне з грыфам: Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Медыка-біялагічная справа», «Медыцынская экалогія», «Медыцынская фізіка», «Ядзерная і радыяцыйная бяспека», «Энергаэфектыўныя тэхналогіі і энергетычны менеджмент», «Прыродаахоўная дзейнасць», «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі»

ISBN 978-985-880-034-5.

Аўтары:
канд. філал. н., дацэнт М. М. Круталевіч;
канд. філал. н., дацэнт А. С. Васілеўская;
канд. філал. н., дацэнт В. В. Урбан;
канд. філал. н., дацэнт В. У. Азарка;
канд. філал. н., дацэнт Н. М. Даўгулевіч

УДК 811.161.3'373.46(075.8):33
ББК 81.2Беи-923

Рэцэнзенты:
дацэнт кафедры рускай мовы і культуры маўлення ўстановы адукацыі
"Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь", кандыдат філалалагічных навук,
дацэнт С.І. Фацеева
загадчык кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій Беларускага
дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, кандыдат філалалагічных навук,
дацэнт У.І. Куліковіч


Возврат к списку